Navigácia


Kritériá prijatia v šk. r. 2014/2015

                     

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO l, 917 31 TRNAVA

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ŠTÚDIUM

V ŠKOLSKOM ROKU 2014-2015

v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) o výchove a vzdelávaní

A.  Vstupné údaje

 

číslo odboru                názov odboru                         počet tried                  počet žiakov

 

2675 M                       ELE - elektrotechnika                       2                                 60

2387 M                       MCH - mechatronika                         1,5 (1)                         40 (30)

6352 M                       OAP - obchod a podnikanie              1                                 30

2381 M                       STR - strojárstvo                                0,5 (1)                         20 (30)

3917 M 02                  TIS - technicko-informatické               1                                 30

                                            služby v strojárstve

B. Prijímacie konanie

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe

 • definovaného priemeru zo ZŠ, MONITORU 9 zo SJL a MAT a výsledku prijímacích skúšok zo SJL a MAT. Definovaný priemer je z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, DEJ, GEO, MAT, BIO, FYZ, CHE (6.-9. roč. ZŠ)

 

  B-l   Za prospech zo ZŠ môže žiak dosiahnuť max. 30 bodov

      Definovaný priemer

      od 1,00 do 1,09          zodpovedá      30 bodom

      od 1,10 do 1,19          zodpovedá      28 bodom

      od 1,20 do 1,29          zodpovedá      26 bodom

                                                              .                                                           .

      od 2,50                       zodpovedá        0 bodom

 

         B-2   Za MONITOR 9 môže žiak dosiahnuť max. 10 bodov za SJL a max. 10 bodov za

         MAT podľa úspešnosti:

     od 95,01 % do 100 %            zodpovedá      10 bodom

      od 90,01 % do 95 %              zodpovedá        9 bodom

      od 85,01 % do 90 %              zodpovedá        8 bodom

                                                                          .

      od 50,00 % do 55 %              zodpovedá        1 bodu

 

B-3  Za prijímacie skúšky môže žiak dosiahnuť max. 20 bodov za SJL a max 20 bodov za MAT podľa úspešnosti:

        získanie 20 bodov v teste    zodpovedá      20 bodom

        získanie 19 bodov v teste    zodpovedá      19 bodom

                                                                 .

                                                                 .

        získanie 1 bodu v teste        zodpovedá        1 bodu

B-4 Uchádzačom, ktorí boli riešiteľmi matematickej, fyzikálnej alebo jazykových olympiád organizovaných formou jednorázových sústredení súťažiacich, sa pripočítajú body takto:

 • za postup do okresného kola ................................................................        max 2 body
 • za umiestnenie v okresnom kole a za postup do regionálneho kola ....              max 5 bodov
 • za umiestnenie v regionálnom kole za postup do vyššieho kola .........               max 8 bodov
 • za umiestnenie vo vyššom kole .........................................................            max 10 bodov

 

Účasť a umiestnenie musí uchádzač preukázať hodnoverným dokladom, ktorý odovzdá spolu s prihláškou na štúdium na strednej škole. Doklad musí obsahovať okrem mena a dátumu narodenia súťažiaceho názov súťaže, stupeň (úroveň) súťaže, dátum konania súťaže a názov organizátora súťaže.

B-5  Uchádzačom, ktorí dosahujú vynikajúce športové výsledky, hlavne v individuálnych športoch, od krajskej (regionálnej) súťaže vyššie, môžu byť pridelené body za športovú činnosť, ak o tom rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní s prijímacou komisiou

 • v individuálnych športoch ...................................................             max 10 bodov
 • v kolektívnych športoch ......................................................             max   5 bodov

 

B-6  Uchádzačom, ktorí si podajú obidve prihlášky na našu školu sa pripočíta 10 bodov v tom prihlásenom odbore, v ktorom sa prihlásili v prvom kole na prvý termín

           Uchádzačom, ktorí si podajú len jednu prihlášku na našu školu v prvom kole na prvý termín sa pripočíta 5 bodov

B-7  Uchádzačom, ktorí mali zníženú známku zo správania sa odpočíta 5 bodov v každom prihlásenom odbore

B-8  Uchádzačom, ktorí sú hodnotení známkou horšou ako dobrý z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, MAT alebo FYZ sa za každú takúto známku odpočítajú 2 body

C. Hodnotenie prijímacieho konania a prijatie na štúdium do 1. ročníka SPŠ

Uchádzači, ktorí:

 • sa zúčastnili písomnej časti prijímacieho konania (prijímacej skúšky v zmysle kritéria B-3)

budú na základe získaných bodov zoradení do poradovníka v jednotlivých študijných odboroch.

 • uchádzači, ktorí sa bez včasného písomného ospravedlnenia nezúčastnia prijímacích skúšok nebudú prijatí na štúdium

Pre zostavovanie poradovníka platia nasledovné pomocné kritériá:

 • v prípade rovnosti počtu bodov sa v zmysle § 67 ods. 3) zákona 245/2008 Z.z. zvýhodnia uchádzači so ZPS
 • v odboroch ELE, MCH, STR

a) prednosť majú žiaci s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ

b) v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT

c) v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT (6.-9. roč. ZŠ)

d) v prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT a FYZ (6.-9. roč. ZŠ)

 -    v odboroch OAP, TIS

 1. prednosť majú žiaci s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ
 2. v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 zo SJL
 3. v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT
 4. v prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech zo SJL a MAT (6.-9. roč. ZŠ)

 

Na zápis do 1. ročníka štúdia budú uchádzači v zmysle umiestnenia v poradovníku a prípadnej autoremedúry postupne pozývaní až do zaplnenia počtu voľných miest v zmysle bodu A

Prijatí na štúdium vo zvolenom študijnom odbore budú tí uchádzači, ktorí:

 • sa zapíšu na štúdium v termíne, na ktorí boli k zápisu pozvaní

 

D. Záver

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí v danom študijnom odbore oprávňuje žiaka zapísať sa do 1. ročníka v určenom termíne. Skutočný nástup na realizáciu štúdia je podmienený úspešným ukončením štúdia na ZŠ.

Výsledky prijímacieho konania v 1. kole budú zverejnené po prerokovaní s prijímacou komisiou najneskôr:

                                                                                      16. 5. 2014  

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa:           11. 2. 2014

Kritériá boli prerokované na rade školy dňa:                          4. 3. 2014

 

Trnava 4. 3. 2014                                                                      Ing. Vladimír Kuchár

                                                                                                          riaditeľ školy