Navigácia

Kritériá prijatia v šk. roku 2016/2017 poradie - elektrotechnika poradie - strojárstvo poradie - mechatronika poradie - obchod a podnikanie poradie - technické a inform. služby v strojárstve Poradie - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Zapísaní žiaci podľa odborov

Kritériá prijatia v šk. roku 2016/2017

                     

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO l, 917 31 TRNAVA

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ŠTÚDIUM

V ŠKOLSKOM ROKU 2016-2017

v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) o výchove a vzdelávaní

 1. - Vstupné údaje

 

číslo odboru

názov odboru

počet tried

počet žiakov

2675 M

ELE - elektrotechnika

2

62

2387 M

MCH - mechatronika

1

31

2426K

CNC – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

1

31

6352 M

OAP - obchod a podnikanie

0,5

15

2381 M

STR - strojárstvo

1

31

3917 M 02

TIS - technicko-informatické služby v strojárstve

0,5

16

 

             

  

 

        
                 

 

2 - Prijímacie konanie

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe

 • definovaného priemeru zo ZŠ, MONITORU 9 zo SJL a MAT a výsledku prijímacích skúšok zo SJL a MAT. Definovaný priemer je z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, DEJ, GEO, MAT, BIO, FYZ, CHE (6.-9. roč. ZŠ)

 

B-l   Za prospech zo ZŠ môže uchádzač dosiahnuť max. 30 bodov

     Definovaný priemer

      od 1,00 do 1,09          zodpovedá      30 bodom

      od 1,10 do 1,19          zodpovedá      28 bodom

      od 1,20 do 1,29          zodpovedá      26 bodom

                                                                 .

                                                                 .

      od 2,50                       zodpovedá        0 bodom

 

        B-2   Za MONITOR 9 môže uchádzač dosiahnuť max. 10 bodov za SJL a max. 10 bodov za  MAT
                podľa úspešnosti:

      od 95,01 % do 100 %            zodpovedá      10 bodom

      od 90,01 % do 95 %              zodpovedá        9 bodom

      od 85,01 % do 90 %              zodpovedá        8 bodom

                                                                 .

                                                                 .

      od 50,00 % do 55 %              zodpovedá        1 bodu

B-3  Za prijímacie skúšky môže uchádzač dosiahnuť max. 20 bodov za SJL a max 20 bodov za MAT podľa úspešnosti:

        získanie 20 bodov v teste    zodpovedá      20 bodom

        získanie 19 bodov v teste    zodpovedá      19 bodom

                        .                                                    .

                        .                                                    .

        získanie 1 bodu v teste        zodpovedá        1 bodu

B-4 Uchádzačom, ktorí boli riešiteľmi matematickej, fyzikálnej alebo jazykových olympiád organizovaných formou jednorázových sústredení súťažiacich, sa pripočítajú body takto:

 • za postup do okresného kola max 2 body
 • za umiestnenie v okresnom kole a za postup do regionálneho kola max 5 bodov
 • za umiestnenie v regionálnom kole za postup do vyššieho kola max 8 bodov
 • za umiestnenie vo vyššom kole max 10 bodov

 

Účasť a umiestnenie musí uchádzač preukázať hodnoverným dokladom, ktorý odovzdá spolu s prihláškou na štúdium na strednej škole. Doklad musí obsahovať okrem mena a dátumu narodenia súťažiaceho názov súťaže, stupeň (úroveň) súťaže, dátum konania súťaže a názov organizátora súťaže.

B-5  Uchádzačom, ktorí dosahujú vynikajúce športové výsledky, hlavne v individuálnych športoch, od krajskej (regionálnej) súťaže vyššie, môžu byť pridelené body za športovú činnosť, ak o tom rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní s prijímacou komisiou

 • v individuálnych športoch.............max 10 bodov
 • v kolektívnych športoch . max5 bodov

 

B-6  Uchádzačom, ktorí si podajú obidve prihlášky na našu školu sa pripočíta 10 bodov v tom prihlásenom odbore, v ktorom sa prihlásili v prvom kole na prvý termín

           Uchádzačom, ktorí si podajú len jednu prihlášku na našu školu v prvom kole na prvý termín sa pripočíta 5 bodov

B-7  Uchádzačom, ktorí mali zníženú známku zo správania sa odpočíta 5 bodov v každom prihlásenom odbore

B-8  Uchádzačom, ktorí sú hodnotení známkou horšou ako dobrý z predmetov SJL, CUJ1, CUJ2, MAT alebo FYZ sa za každú takúto známku odpočítajú 2 body

 

 1. - Hodnotenie prijímacieho konania a prijatie na štúdium do 1. ročníka SPŠ

 

Uchádzači, ktorí:

 • sa zúčastnili písomnej časti prijímacieho konania (prijímacej skúšky v zmysle kritéria B-3)

budú na základe získaných bodov zoradení do poradovníka v jednotlivých študijných odboroch.

 • uchádzači, ktorí sa bez včasného písomného ospravedlnenia nezúčastnia prijímacích skúšok nebudú prijatí na štúdium

 

Pre zostavovanie poradovníka platia nasledovné pomocné kritériá:

 • v prípade rovnosti počtu bodov sa v zmysle § 67 ods. 3) zákona 245/2008 Z.z. zvýhodnia uchádzači so ZPS
 • v odboroch ELE, MCH, STR,CNC

a) prednosť majú uchádzači s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ

b) v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT

c) v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT (6.-9. roč. ZŠ)

d) v prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech z MAT a FYZ (6.-9. roč. ZŠ)

 • v odboroch OAP, TIS

a) prednosť majú uchádzači s lepším priemerným definovaným prospechom zo ZŠ

b) v prípade rovnosti priemerov rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 zo SJL

c) v prípade rovnosti aj podľa bodu b) rozhoduje lepší výsledok v MONITORE 9 z MAT

d)  prípade rovnosti aj podľa bodu c) rozhoduje lepší priem. prospech zo SJL a MAT (6.-9. roč. ZŠ)

Na zápis do 1. ročníka štúdia budú uchádzači v zmysle umiestnenia v poradovníku a prípadnej autoremedúry postupne pozývaní až do zaplnenia počtu voľných miest v zmysle bodu A

Prijatí na štúdium vo zvolenom študijnom odbore budú tí uchádzači, ktorí:

 • sa zapíšu na štúdium v termíne, na ktorý boli k zápisu pozvaní

 

 1. - Záver

 

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí v danom študijnom odbore oprávňuje uchádzača zapísať sa do 1. ročníka v určenom termíne. Skutočný nástup na realizáciu štúdia je podmienený úspešným ukončením štúdia na ZŠ.

 

Výsledky prijímacieho konania v 1. kole budú zverejnené po prerokovaní s prijímacou komisiou najneskôr:

                                               16. 5. 2016  

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa:     23.3.2016

Kritériá boli prerokované na rade školy dňa:            23.3.2016

 

Trnava 22.3.2016                                                                       Ing. Ľudovít Šimun

                                                                                                     riaditeľ školy